Reklamacje


1. Sprzedawca przestrzega obowiązku dostarczania Produktu/Produktów bez wad.

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

3. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia w dostarczonym Towarze wad fizycznych polegających na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, tj. m.in. jeśli rzecz:

1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia;

2) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego;

3) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

4) została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

4. W razie wystąpienia niezgodności towaru z Umową sprzedaży, Klient powinien odesłać pocztą tradycyjną na adres określony w § 2 ust. 3 pkt 4:

1) reklamowany towar;

2) pismo określające rodzaj niezgodności;

3) oświadczenie o obniżeniu ceny lub o odstąpieniu od umowy jeśli wada jest istotna, lub zgłoszenie zawierające roszczenie o usunięcie wady lub roszczenie o wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad.

5. Zgłoszenia reklamacji można dokonać również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres określony w § 2 ust. 3 pkt 3.

6. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji Klienta wysyłając odpowiedź na podany przez Klienta adres lub udzielając jej w inny podany przez Klienta sposób. W przypadku braku odpowiedzi Sprzedawcy w terminie 14 (czternastu) dni przyjmuje się, że zgłoszenie reklamacyjne zostało uznane za uzasadnione.Formularz odstąpienia od umowy - do pobrania